Algemene voorwaarden

Pagina 1
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EURASCO BV
Artikel 1. Algemeen
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Opdrachtnemer: Eurasco B.V. gevestigd te Kerkrade (6466 NG) aan de Wiebachstraat 8 , hierna te
noemen Eurasco;
- Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Eurasco opdracht heeft gegeven tot het
verrichten van
werkzaamheden en/of verrichten van diensten.
- Waar in deze Algemene Voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook
bedoeld diens
vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.
1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en/of alle opdrachten
aan Eurasco, tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten. Verwijzingen
door opdrachtgevers naar hun eigen voorwaarden worden door Eurasco niet aanvaard. Bij het
afsluiten van een verzekeringspolis kunnen tevens voor die betreffende polis geldende algemene
voorwaarden overeen worden gekomen, welke dan prevaleren boven de onderhavige algemene
voorwaarden indien en voor zover zij afwijken van de onderhavige algemene voorwaarden.
1.3. Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd
wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht
blijven en zullen Eurasco en opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen die de bedoeling van
Eurasco met de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) zo dicht mogelijk benadert.
1.4.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van overeenkomstige toepassing op de dienstverlening
die kosteloos door Eurasco wordt verricht .
Artikel 2. Aanbod en overeenkomst
2.1.
Een overeenkomst tussen Eurasco en de opdrachtgever komt eerst tot stand vanaf de dag van
ondertekening van de overeenkomst/opdracht
Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden
Eurasco slechts nadat Eurasco deze schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.
Eurasco behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
Door Eurasco verstrekte adviezen of offertes zijn uitsluitend bestemd voor opdrachtgever. Het is
opdrachtgever niet toegestaan een adviesrapport of een offerte of delen daarvan ter inzage te geven
of mee te delen aan andere potentiële opdrachtgevers.
Tenzij de aanbieding/offerte anders vermeldt en in dat kader schriftelijk een nadere termijn en/of
voorwaarden worden genoemd, is elk aanbod van Eurasco geheel vrijblijvend.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5
Artikel 3. Offertes
3.1. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten of anderszins zijn gedaan,
zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend. Alle aanbiedingen van
Eurasco hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding
vermeld, en komen na het verstrijken van deze termijn van rechtswege te vervallen.
Een aanbieding geldt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, niet voor toekomstige opdrachten.
3.2. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van Eurasco zijnde
tussenpersonen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door Eurasco, dan wel door een
door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder
voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
3.3.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Eurasco niet tot het verrichten van een deel van de
opdracht tegen een deel van de geoffreerde prijs.
De schriftelijke opdrachtbevestiging door Eurasco wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij
3.4.
binnen acht dagen na de verzending daarvan aan opdrachtgever door Eurasco schriftelijk bezwaren
zijn ontvangen.
Pagina 2
Artikel 4. Duur en opzegging van de overeenkomst, hoofdelijkheid
4.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij uit
de opdrachtbevestiging of bij gebreke daarvan de aard en strekking van de verstrekte opdracht
voortvloeit dat deze zal duren tot het moment dat Eurasco hetgeen is overeengekomen heeft
verricht en/of opgeleverd.
4.2.
Alle door Eurasco genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste
weten vastgesteld. Indien overschrijding van een termijn plaatsvindt zal Eurasco opdrachtgever
hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.
Partijen zijn, in geval van een voor onbepaalde duur aangegane overeenkomst, bevoegd de
overeenkomst te allen tijde op te zeggen.
Een opzegging dient te allen tijde te geschieden.
Indien van een genoegzame kredietwaardigheid van de opdrachtgever niet is gebleken of de
rechtsvorm van de opdrachtgever, dan wel de zeggenschap binnen haar rechtsvorm in wezenlijke zin
4.3
4.4.
4.5.
is gewijzigd, is Eurasco gerechtigd om te allen tijde een overeenkomst, hetzij geheel, hetzij
gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder enige nadere gehoudenheid van
Eurasco tot nakoming van het overige en/of tot enige (schade)vergoeding van welke aard ook. De
genoegzaamheid van de kredietwaardigheid is ter beoordeling van Eurasco
4.6.
In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de facturen van Eurasco
Artikel 5. Informatieplicht van de opdrachtgever
5.1. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Eurasco naar haar oordeel, of
waarvan opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat Eurasco deze nodig heeft voor het
uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze,
kosteloos, ter beschikking van Eurasco te stellen. Indien Eurasco het noodzakelijk acht om deze
gegevens en/of bescheiden zelf te verzamelen – zij is daartoe geenszins verplicht tenzij de
overeenkomst anders bepaalt – doet zij zulks voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5.2 Eurasco is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de
opdrachtgever aan de in het vorige lid van dit artikel genoemde verplichting zal hebben voldaan.
Eventuele kosten van vertraging dienaangaande komen voor rekening van opdrachtgever en worden
door Eurasco belast.
5.3
Alle door opdrachtgever aan Eurasco ter beschikking gestelde originele stukken of originele
gegevensdragers zullen desgewenst op verzoek zo spoedig mogelijk weer aan opdrachtgever ter
hand worden gesteld.
Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de adequaatheid en de juistheid van de door
5.4.
haar aan Eurasco in het kader van de offerteaanvraag, opdracht, overeenkomst of anderszins aan
Eurasco verstrekte informatie, gegevens en/of bestanden. Dit geldt evenzeer wanneer Eurasco deze
informatie op grond van gemaakte afspraken of op grond van het bepaalde onder 5.1. laatste volzin
zelf verzamelt, tenzij een gebrek daarin zoals onjuistheid en/of onvolledigheid aan Eurasco kenbaar
behoorde te zijn.
Artikel 6. Uitvoering
6.1.
6.2.
Eurasco zal zich inspannen om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
Eurasco bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Desgevraagd
zal Eurasco de opdrachtgever tevoren inlichten over de wijze waarop aan de uitvoering van de
opdracht vorm wordt gegeven.
De opdrachtgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor de juiste en tijdige toepassing van de
gegeven adviezen door Eurasco
Tussentijdse bijstellingen van eerder afgegeven adviezen zijn enkel geldig wanneer deze schriftelijk
zijn bevestigd door Eurasco Aan telefonisch gegeven adviezen kunnen geen rechten worden
ontleend.
Eurasco is gerechtigd zonder nadere kennisgeving aan de opdrachtgever, de opdracht of een
6.3
6.4.
6.5.
gedeelte daarvan te laten verrichten door derden, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
Mits opdrachtgever aan inschakeling van een derde zijn goedkeuring heeft verleend, zullen de
meerkosten van de derde aan opdrachtgever worden doorberekend tenzij met opdrachtgever voor
de uitvoering een vast honorarium is afgesproken, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.7.
Pagina 3
6.6. Indien is overeen gekomen dat de dienstverlening in fasen zal
worden uitgevoerd, kan Eurasco het verstrekken van de
dienstverlening, die tot een volgende fase behoort, uitstellen totdat de opdrachtgever de resultaten
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Daartoe is geen nadere
kennisgeving aan opdrachtnemer vereist.
6.7. Indien is overeen gekomen dat de dienstverlening in fasen zal worden uitgevoerd, kan
opdrachtgever na voltooiing van een of een aantal fase(n) de overeenkomst met onmiddellijke
ingang schriftelijk beëindigen. Bij beëindiging op grond van dit artikel zal opdrachtgever het overeen
gekomen honorarium over de reeds voltooide fase(n) integraal verschuldigd zijn.
6.8. Eurasco behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan overeengekomen uit te voeren en
aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang van de
opdrachtgever en/of voor de correcte uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.
Wanneer Eurasco voorziet dat er meer of aanvullende werkzaamheden nodig zijn en zulks niet
mogelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en/of de daarvoor geplande tijd, zal
zij daarover met opdrachtgever in overleg treden.
6.9. Aanvullende werkzaamheden en/of het overleg daarover kan leiden tot vertraging in de uitvoering
van de overeenkomst. Zulks kan aan Eurasco niet worden tegengeworpen.
6.10. Indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht
het tijdstip van voltooiing van de opdracht zal worden beïnvloed, zal Eurasco opdrachtgever zo
spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.
6.11 Indien tussen partijen is overeengekomen dat de opdracht door Eurasco zal worden uitgevoerd
tegen een vast honorarium, zal Eurasco opdrachtgever voordat partijen ertoe over gaan de
overeenkomst te wijzigen en/of aan te vullen schriftelijk informeren of, en zo ja, in hoeverre, als
gevolg daarvan aanpassing van het honorarium dient plaats te vinden.
6.12. Wanneer Eurasco de overeenkomst niet of niet geheel kan uitvoeren op grond van een redelijkerwijs
voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheid, dan is Eurasco gerechtigd de
uitvoering op te schorten en/of de overeenkomst door een schriftelijke mededeling te ontbinden. In
dat geval is Eurasco geen enkele (schade)vergoeding van welke soort ook aan opdrachtgever
verschuldigd. Opdrachtgever zal dan aan Eurasco in elk geval dienen te betalen hetgeen door
Eurasco redelijkerwijs binnen het bestek van de overeenkomst reeds is uitgevoerd. Dienaangaande is
de administratie van Eurasco leidend en biedt daarvan sluitend bewijs, behoudens door de
opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
6.13 Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de
overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige en
noodzakelijke gegevens en inlichtingen verschaffen.
6.14. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig, niet volledig
of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking worden gesteld aan Eurasco of indien
opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de
uitvoering van de overeenkomst door Eurasco aanleiding geven en kunnen extra kosten, verband
houdende met aanvankelijk niet gepland tijdsbeslag of anderszins, volgens de gebruikelijke tarieven
van Eurasco in rekening worden gebracht.
Pagina 4
Artikel 7. Intellectuele eigendom
7.1. Alle rechten met betrekking tot van Eurasco afkomstige programmatuur, adviezen of andere
materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend
materiaal daarvan, blijven zowel tijdens als na de uitvoering van een opdracht uitdrukkelijk en
uitsluitend bij Eurasco of de licentiegevers van Eurasco berusten. Een en ander ongeacht het aandeel
van opdrachtgever of door haar ingeschakelde derden in de totstandkoming daarvan. De uitoefening
van deze rechten, openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen, is zowel tijdens
als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Eurasco voorbehouden.
7.2. Alle door Eurasco, aan opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, plannen,
alsmede programmatuur, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor het gebruik door de
opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht en mogen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Eurasco niet worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt en/of op
enigerlei wijze ter kennis van derden worden gebracht.
7.3. De opdrachtgever mag geen aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de
programmatuur en of materialen die door Eurasco zijn geleverd, verwijderen, verminken, uitwissen
of wijzigen, waaronder begrepen
aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur en
andere materialen.
7.4. Eurasco of haar licentiegevers hebben het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming
van de programmatuur. Indien Eurasco of haar licentiegevers door middel van technische
bescherming de programmatuur beveiligd hebben, is het opdrachtgever niet toegestaan deze
beveiliging te verwijderen, te omzeilen en/of te ontwijken.
7.5. Indien de programmatuur, of de door Eurasco geleverde materialen inbreuk maken op enig aan een
derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van
Eurasco een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Eurasco het geleverde
tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruikersvergoeding
terugnemen of zorgdragen dat opdrachtnemer, of althans te leveren functioneel gelijkwaardige
andere programmatuur of materialen, ongestoord kan (blijven) gebruiken. Iedere andere of
verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting wegens schending van rechten van
intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder doch niet uitsluitend
begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichting van Eurasco voor inbreuken die veroorzaakt
worden door het gebruik va de geleverde programmatuur en/of materialen in een niet door Eurasco
gemodificeerde vorm, al dan niet in samenhang met niet door Eurasco geleverde of verstrekte zaken
of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de programmatuur en/of materialen is/zijn
ontwikkeld of bestemd.
7.6. Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling
door opdrachtgever aan Eurasco Adviesgroep BV van programmatuur of materialen met het doel van
gebruik en/of bewerking. Opdrachtgever vrijwaart Eurasco tegen elke actie die is gebaseerd op de
bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van
derden.
7.7.
Bij overtreding van het voorgaande is de opdrachtgever gehouden aan Eurasco alle daardoor
geleden schade te vergoeden.
Artikel 8. Vertrouwelijke informatie
8.1. Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens,
verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie en de door
verwerking daarvan verkregen resultaten. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen
voorzorgsmaatregelen treffen.
8.2. Eurasco is gerechtigd de bij uitvoering van de overeenkomst verkregen (cijfermatige) uitkomsten
en/of gegevens aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden, mits die uitkomsten
en/of gegevens niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers.
Pagina 5
Artikel 9. Honorarium en betaling
9.1.
Het overeengekomen honorarium geldt uitsluitend voor de in de
overeenkomst genoemde prestaties of leveringsomvang.
Alle tarieven, afgegeven prijzen, overeengekomen honoraria, aanbiedingen, etc. zijn tenzij
uitdrukkelijk anders aangegeven steeds in euro’s exclusief verschotten, leges, declaraties van
ingeschakelde derden, wettelijke toeslagen en omzetbelasting.
Eurasco is gerechtigd, indien de uitvoering van de overeengekomen opdracht in fasen zal
geschieden, per fase te factureren.
Het honorarium van Eurasco is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt
9.2.
9.3.
9.4.
berekend door het aantal door Eurasco bestede uren maal het overeengekomen uurtarief danwel op
basis van hetgeen daaromtrent schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en is verschuldigd
naar mate door Eurasco werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
9.5.
Eurasco is steeds gerechtigd om van de opdrachtgever de betaling van een voorschot op
honorarium, verschotten, leges en/of kosten voor in te schakelen derden te verlangen. Een
ontvangen voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende tussentijdse afrekening of de
eindafrekening van de opdracht.
9.6. Eurasco heeft voor de aanvang van de werkzaamheden het recht de uitvoering van de
werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en
billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan Eurasco, dan
wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
9.7. Indien tussen Eurasco en opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs is overeengekomen, is
Eurasco desalniettemin gerechtigd om deze te verhogen wanneer er zich omstandigheden voordoen
die tot een verhoging van haar kostprijs leiden en die in redelijkheid voor of bij het overeenkomen
van het honorarium of de prijs niet voorzienbaar waren. Tevens is Eurasco gerechtigd om het vast
honorarium of de vaste prijs te verhogen wanneer blijkt dat bij de uitvoering van de overeenkomst
het aantal daaraan bestede uren de bij het aangaan van de overeenkomst ingecalculeerde c.q.
veronderstelde uren te boven gaat. Eurasco is ook gerechtigd om het vast honorarium of de vaste
prijs te verhogen wanneer voor de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden vereist zijn, of
kosten gemaakt moeten worden, die bij het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid niet
voorzienbaar waren.
9.8.
Tenzij de uitvoering van de overeenkomst zich daarmee niet verdraagt, zal Eurasco een verhoging
van het vaste honorarium of de vaste prijs zoals hiervoor bedoeld schriftelijk aan opdrachtgever
mededelen.
Vindt verhoging van het vaste honorarium of de vaste prijs plaats binnen drie maanden na het
9.9.
aangaan van de overeenkomst, of vindt nadien een verhoging plaats van meer dan 10%, dan is de
opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door middel van een daartoe strekkende
schriftelijke verklaring aan Eurasco In dat geval blijft opdrachtgever aan Eurasco een vergoeding
verschuldigd voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, zulks naar rato van de uitvoering van
de overeenkomst tot dan toe. Deze verklaring dient Eurasco binnen zeven (7) werkdagen na de
mededeling van de voorgenomen prijsverhoging te bereiken. Bij gebreke daarvan vervalt het recht
op ontbinding en wordt opdrachtgever geacht met de verhoging te hebben ingestemd.
9.10. De administratie van Eurasco die betrekking heeft op de aard en de tijdsduur van verrichte
werkzaamheden alsmede de betaalde verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, strekt
tegenover de opdrachtgever tot volledig bewijs, behoudens door de opdrachtgever te leveren
tegenbewijs.
9.11. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling in euro’s hetzij á contant aan Eurasco
hetzij via overboeking op een door Eurasco aan te wijzen bank- of girorekening in Nederland, zonder
enige korting, opschorting of verrekening, binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Bij
gebreke van een specifieke betalingstermijn zal opdrachtgever betalen binnen veertien dagen na
dagtekening van de factuur.
9.12.
Eurasco is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke tussentijdse betaling
van het alsdan verschuldigde bedrag te vorderen.

Pagina 6
Artikel 10. Wanprestatie van opdrachtgever
10.1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts
gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan of enige andere bepaling van de
overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, op diens goederen conservatoir of executoriaal
beslag wordt gelegd, de opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld, wordt toegelaten
tot een wettelijke schuldsaneringsregeling, surséance van betaling aanvraagt of indien diens
faillissement
wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Eurasco
verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijn of
betalingsafspraken – terstond opeisbaar.
10.2 Het onder 10.1 bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 1% per maand gerekend
vanaf veertien dagen na de dagtekening van de declaratie (een gedeelte van een maand voor een
gehele maand rekenende) over het bruto bedrag van de declaratie, tot aan het tijdstip van algehele
voldoening.
10.3. In de onder 10.1 bedoelde gevallen heeft Eurasco eveneens het recht de uitvoering van nog lopende
overeenkomst(en) op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of
gedeeltelijk, zulks ter keuze van Eurasco, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder
welke gehoudenheid van de zijde van Eurasco tot welke vergoeding dan ook jegens de
opdrachtgever.
10.4 In de onder 10.1 bedoelde gevallen heeft Eurasco eveneens het recht een derde (waaronder
verzekeraars) te verzoeken niet mee te werken aan een wijziging van lopende overeenkomsten en/of
het sluiten van nieuwe overeenkomsten tussen opdrachtgever en die derde op grond van door
Eurasco voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten, zulks zonder welke
gehoudenheid van de zijde van Eurasco tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever.
10.5. Wanneer naar oordeel van Eurasco, Eurasco genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen terzake
van een onbetaald gebleven declaratie is zij gerechtigd aan de debiteur buitengerechtelijke
incassokosten te berekenen van 15% van het bruto bedrag van de declaratie (met een minimum van
€ 150,00).
Artikel 11. Recht van retentie
11.1. Eurasco is gerechtigd om alle financiële gegevens, adviezen, rapporten, calculaties, programmatuur
en alle overige bescheiden en gegevens van welke aard ook en op welke wijze ook opgeslagen, die
Eurasco ten behoeve van opdrachtgever heeft gemaakt of heeft laten maken onder zich te houden
tot voldoening van alle kosten die Eurasco gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van
opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken
van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
11.2.
Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van
opdrachtgever die geen bewerking door Eurasco hebben ondergaan.
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1.
De door Eurasco aan opdrachtgever geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de opdrachtgever
alle navolgende verplichtingen uit alle met Eurasco gesloten overeenkomsten is nagekomen:
• de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
• de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door Eurasco verrichte of te
verrichten diensten;
• eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van (een) met Eurasco
gesloten overeenkomst(en).
12.2.
De opdrachtgever is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te
vestigen.
Op zaken, die met inachtneming van het in lid 1 bepaalde in eigendom op de wederpartij zijn
12.3.
overgegaan en die zich nog onder de wederpartij bevinden, behoudt Eurasco zich hierbij reeds nu
voor dan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van
vorderingen die zij uit welken hoofde dan ook op de opdrachtgever mocht hebben of krijgen. Dit
voorbehoud van pandrechten geldt eveneens ten aanzien van door Eurasco geleverde zaken die
door de opdrachtgever zijn bewerkt of verwerkt en waardoor het eigendomsvoorbehoud van
Eurasco zou komen te vervallen.
Pagina 7
12.4.
Als opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er
gegronde vrees bestaat dat deze zijn verplichtingen niet zal nakomen,
is Eurasco gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud
rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden weg te (doen) halen.
De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk
opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan Eurasco verschuldigde, zulks met een
minimum van € 500,00 per dag.
Artikel 13. Levertijden – leveringen
13.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Eurasco genoemde of in de
overeenkomst opgenomen termijnen voor gereedkoming van (een deel van) de opdracht of
opgegeven levertijden, altijd slechts een indicatie en zijn deze nooit te beschouwen als een fatale
termijn.
13.2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten
van Eurasco kan de opdrachtgever bij een overschrijding van de levertijd tot 30 dagen, geen
aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 30 dagen, dient de opdrachtgever Eurasco
schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient aan Eurasco een redelijke termijn
voor de nakoming te worden geven.
13.3. De levertijd of termijn voor (gedeeltelijke) oplevering of het gereedkomen van de dienstverlening,
begint op de dag waarop de opdrachtgever van Eurasco een schriftelijke bevestiging van het
ontstaan van de overeenkomst heeft ontvangen, echter ook dan niet eerder dan nadat door de
opdrachtgever is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering
van de overeenkomst welke eerst door opdrachtgever tot stand moeten worden gebracht.
13.4.
13.5.
Eurasco is steeds bevoegd om in gedeelten te leveren.
Het risico van beschadiging en/of teloorgang van zaken, waaronder onderzoeksrapporten en/of
adviezen, die onderwerp zijn van de overeenkomst gaat over op de opdrachtgever op het moment
dat deze feitelijk in de macht van opdrachtgever of een door deze aangewezen partij worden
gebracht.
Artikel 14. Overmacht
14.1. Eurasco is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever en is niet
aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan haar verleende opdrachten,
indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht
wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productieproces, oorlog, oorlogsgevaar, oproer,
terrorisme, epidemieën, natuurrampen, molest, brand, waterschade, storingen in de levering van
gas, water- en elektriciteit en ICT-diensten en andere calamiteiten, werkstaking, uitsluiting,
maatregelen van overheidswege, het verlies of de beschadiging van voor de uitvoering van de
overeenkomst noodzakelijke gegevens, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben
voor een correcte uitvoering van de opdracht.
14.2.
Zodra een onder 14.1. genoemde omstandigheid zich voordoet zal Eurasco daarvan mededeling
doen aan de opdrachtgever.
Indien nakoming door Eurasco tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de
14.3.
overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet
meer voordoet. Indien in redelijkheid van opdrachtgever niet kan worden verwacht dat hij op de
uitvoering van de opdracht wacht, is de opdrachtgever in geval van tijdelijke onmogelijkheid de
opdracht uit te voeren gerechtigd schriftelijk met onmiddellijke ingang de overeenkomst te
beëindigen. Eurasco is alsdan gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij de
dienstverlening die reeds is verstrekt en de werkzaamheden die reeds zijn verricht tot het moment
van beëindiging van de overeenkomst.
14.4. In geval van een blijvende situatie van overmacht zal na ontvangst van de onder 15.2. bedoelde
mededeling de overeenkomst, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, geacht te zijn ontbonden,
onder de verplichting van de opdrachtgever om van Eurasco af te nemen en haar te vergoeden het
uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
Pagina 8
Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1. Iedere aansprakelijkheid voor schade van Eurasco is beperkt tot het
bedrag dat in het desbetreffend geval uit hoofde van de door Eurasco afgesloten bedrijfaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico
volgens de polis. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten evenals de toepasselijkheid van
artikel 7:407 BW.
15.2. Bij gebreke van (dekking door) een bedrijf- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering of indien een
beroep op artikel 16.1. in rechte geen stand houdt, is de aansprakelijkheid voor schade in elk geval
beperkt tot maximaal de hoogte van de totale declaraties die betrekking hebben op de
desbetreffende opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft, in de periode van maximaal 6 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling.
15.3.
De aansprakelijkheidsbeperkingen in artikel 16.1. en 16.2. gelden niet indien er sprake is van opzet
of bewuste roekeloosheid van Eurasco
Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar ter beschikking gestelde
15.4.
gegevens. Eurasco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid, gebrekkigheid of
onvolledigheid van de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens. Eurasco aanvaardt
verder geen enkele aansprakelijkheid voor verkregen informatie uit schriftelijke en/of elektronische
gegevensbestanden en/of online-databanken, tenzij algemeen bekend zou zijn dat de
desbetreffende informatiebron onjuiste en/of onvolledige gegevens bevat.
15.5.
Eurasco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid, gebrekkigheid of
onvolledigheid van inlichtingen en/of adviezen die door Eurasco zijn verstrekt voordat de
overeenkomst tot stand is gekomen.
Eurasco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van de
opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals taxateurs, zakelijke dienstverleners en/of deskundigen.
Eurasco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in de dienstverlening van Eurasco die
15.6.
15.7.
veroorzaakt zijn door de door Eurasco gebruikte computerprogrammatuur, tenzij de leverancier van
deze programmatuur aansprakelijkheid voor dergelijke fouten heeft aanvaard en de schade op de
leverancier kan worden verhaald.
15.8. Eurasco is, zo er sprake is van enige grond daarvoor, enkel aansprakelijk voor directe schade door
opdrachtgever geleden, als rechtstreeks gevolg van aan Eurasco toerekenbare tekortkomingen. Dit is
slechts anders in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Eurasco. Eurasco is niet
aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade. Daaronder wordt in elk geval verstaan:
gevolgschade, winstderving, schade als gevolg van tegenvallende of uitblijvende resultaten,
immateriële schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie,
rente en kosten.
15.9.
Opdrachtgever is gehouden om (dreigende) schade zoveel als mogelijk te voorkomen c.q. beperken.
Eurasco heeft altijd het recht om – voor zover mogelijk – de schade van opdrachtgever ongedaan te
maken of te beperken.
Elke aansprakelijkheid van Eurasco vervalt als de opdrachtgever Eurasco niet in de gelegenheid stelt
15.10
de betreffende tekortkomingen te herstellen, indien maatregelen worden genomen of
werkzaamheden worden verricht tot herstel van de (veronderstelde) tekortkomingen plaatsvinden
zonder dat Eurasco daarbij betrokken is of indien de schade is veroorzaakt doordat de opdrachtgever
Eurasco onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft.
15.11
De opdrachtgever vrijwaart Eurasco tegen eventuele aanspraken van derden die direct of indirect
samenhangen met de uitvoering van de opdracht.
15.12 Eurasco is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste invoer of doorvoer van gegevens
(ten behoeve van het offreren, aanvragen, muteren of prolongeren van een verzekering) via
(web)applicaties en/of programmatuur ter beschikking gesteld door Eurasco, hierna te noemen
applicaties.
15.13 Hoewel Eurasco de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht kan zij niet garanderen dat de
informatie en gegevens die op of via Eurasco applicaties worden weergegeven, daaronder begrepen
informatie en gegevens op applicaties van derden tot welke de Eurasco applicatie toegang geeft, te
allen tijde juist en volledig zijn. De opdrachtgever die van de Eurasco applicatie gebruik maakt blijft
zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid van zijn oordelen,
adviezen, diensten of andere verstrekte informatie, ook indien hij daar bij gebruik maakt van
informatie of gegevens die van of via de Eurasco applicatie zijn verkregen. Informatie en gegevens
die zijn opgenomen in of worden weergegeven op of via de Eurasco applicatie zijn niet bepalend
Pagina 9
voor de rechtsverhouding tussen Eurasco, de Opdrachtgever en/of de
verzekerde en gelden evenmin als advies, standpunt of oordeel, in
welke zin dan ook.
Artikel 16. Reclame
16.1 Reclames terzake van leveringen, verleende diensten, verstrekte adviezen, een declaratie en/of
verrichte werkzaamheden dienen binnen dertig dagen na de levering, het advies, respectievelijk
verzending van de declaratie en/of betreffende zaken en/of bescheiden waarover de opdrachtgever
reclameert, dan wel binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek indien de opdrachtgever
aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, bij aangetekend schrijven aan
Eurasco kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van alle aanspraken.
16.2
Een reclame met betrekking tot de verrichte leveringen, verstrekte adviezen en/of diensten schort
de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
Artikel 17. Verjaring
Alle rechtsvorderingen van opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen
overeenkomst (waaronder vorderingen tot schadevergoeding) verjaren, behoudens bepalingen van
dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop dat de werkzaamheden
van Eurasco uit hoofde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft, werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.
Artikel 18. Adreswijziging
Eurasco is bevoegd het laatst opgegeven adres en/of bekende adres als correspondentieadres van de
opdrachtgever te beschouwen. De opdrachtgever dient adreswijzigingen schriftelijk aan Eurasco
door te geven.
Artikel 19. Persoonsgegevens en identificatie
Eurasco verwerkt persoonsgegevens van de opdrachtgever op basis van de uitvoering van de door
de opdrachtgever verstrekte opdracht(en) (in dit geval aanvragen voor overeenkomsten) en de
daarmee samenhangende wettelijke verplichtingen. Op grond van de voor Eurasco geldende wet- en
regelgeving is Eurasco verplicht om zich van de identiteit van de opdrachtgever te vergewissen en
deze in bepaalde gevallen te verifiëren. Verdere informatie omtrent de verwerking van
persoonsgegevens staat vermeldt in ons privacy statement.
Artikel 20. Bewaren bescheiden
20.1. Indien en voor zover de van de opdrachtgever of van derden afkomstige bescheiden, bij het einde
van de behandeling van de opdracht, niet door de opdrachtgever zijn teruggenomen, zullen de
onder berusting van Eurasco gelaten bescheiden, tot uiterlijk 7 jaren na de datum van de laatste
declaratie voor rekening en risico van de opdrachtgever worden bewaard.
20.2.
Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn, is Eurasco bevoegd om het dossier en alle zich
hierin bevindende bescheiden te (laten) vernietigen zonder de opdrachtgever hiervan in kennis te
stellen.
Eurasco aanvaardt in geval van overmacht geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van
20.3.
het dossier en/of ter hand gestelde bescheiden. Van overmacht is onder meer sprake in geval van
diefstal, inbraak, brand, overstroming en vandalisme. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid
van Eurasco uit hoofde van bewaarneming beperkt tot een bedrag van maximaal € 200,00.
Artikel 21. Toepasselijk recht/Geschillen
21.1.
Op alle overeenkomsten tussen Eurasco en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door voor de vestigingsplaats van Eurasco in Nederland
21.2.
bevoegde rechter. Eurasco heeft echter het recht om een geschil met een buitenlandse
opdrachtgever te doen beslechten door de buitenlandse bevoegde rechter.
Pagina 10
Artikel 22. Wijziging en aanvulling algemene voorwaarden
Wijzigingen en/of aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden
binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending
daarvan door Eurasco aan opdrachtgever.
Eurasco streeft naar verantwoord ondernemerschap in de branche van financiële dienstverlening en
laat zich daarbij leiden door duidelijke normen en hoge kwaliteitsstandaarden.
Kwaliteit, integriteit, openheid en zorgvuldigheid zijn daarbij de basiswaarden.
Wij hechten er dan ook veel waarde aan te verklaren dat wij ons in het dagelijks handelen laten
leiden door de volgende uitgangspunten:
1. Aan onze cliënten geven wij adviezen die naar onze eer en geweten het meest passend zijn bij de
wensen en omstandigheden van de betreffende cliënt.
2. In onze adviezen aan cliënten houden wij rekening met de belangen van de cliënt op langere
termijn voor zover wij hiermee bekend zijn of wij deze kunnen veronderstellen.
3. Wij werken niet mee aan constructies die naar ons oordeel in strijd zijn met de belangen van onze
cliënten. Ook niet in het geval de cliënt hierom expliciet verzoekt en ons juridisch vrijwaart voor de
eventuele gevolgen.
4. Als strijdig met de belangen van cliënten wordt in ieder geval aangemerkt het geven van adviezen
of het meewerken aan transacties die leiden tot overkreditering van de cliënt op een zodanige wijze
dat een redelijk handelend beroepsgenoot bij het afsluiten van de transactie kan voorzien dat de
cliënt in financiële problemen geraakt mede als gevolg van de geadviseerde transactie.
5. Alle gegevens van cliënten worden als strikt vertrouwelijk beschouwd en behandeld. Informatie
over en van cliënten wordt door ons alleen gebruikt wanneer dit past in de behartiging van de
belangen die de cliënt ons heeft toevertrouwd.
6. Op geen enkele wijze werken wij mee met het bewust geven van verkeerde informatie aan
verzekeringsmaatschappijen of andere financiële instellingen bij het aangaan van de verzekering,
tijdens de looptijd van de verzekering of indien een beroep op de verzekering wordt gedaan.
7. In ons dagelijks handelen zijn wij ons er van bewust dat wij een vertrouwensfunctie innemen en
dat schending van dit vertrouwen niet alleen het aanzien van ons kantoor maar van de gehele
financiële dienstverlening kan schaden.